Askøy kommune analyserer tilstand på veidekke

RoadAI Grensesnitt

Vår løsning for videodokumentasjon av vei, RoadAI, er en enkel og kostnadseffektiv måte å registrere trafikkskilt og veiobjekter, overvåke byggeplass, dokumentere og analysere tilstand på veidekke med mer. Askøy kommune er for øyeblikket i gang med et pilotprosjekt hvor de har valgt å bruke løsningen til sistnevnte: analyse av dekketilstand.

Analysen gjøres ved at en smarttelefon festet i frontruta på et kjøretøy gjør videoopptak av veien under kjøring. Løsningens innebygde kunstige intelligens sørger for at videopptakene prosesseres og analyseres automatisk. Kjørerute og dekketilstand blir dermed tilgjengelig i en web-portal, og gis en GPS-posisjon basert på video og den mobile enhetens GPS. Løsningen gjenkjenner både sprekker, krakeleringer, ujevnheter og hull i veien og klassifiserer skadene i ulike typer og alvorlighetsgrader. På denne måten får man god oversikt over tilstanden på veidekket, og resultatet kan for eksempel brukes til tilstandsrapporter, faktagrunnlag for budsjettering og for utforming av kommunens «Hovedplan vei» for å nevne noe.

Sammenlignet med manuell registrering vil videoopptak med mobiltelefonen og automatisk bildegjenkjenning være en effektiv metodikk, både tids- og kostnadsmessig.

Vi har vært i kontakt med samferdselssjef Bjørn-Egil Olsen i
Askøy kommune for å høre litt om bakgrunnen for deres prosjekt, og bruken av
RoadAI.

Dokumentasjon bidrar til bevilgning av midler

Når det kommer til dette prosjektet er dokumentasjon et grunnleggende stikkord. Dokumentasjon og kontroll påhva kommunen forvalter av
veier er svært viktig ifølge Olsen. Dette kan for eksempel fremstilles ved hjelp av handlingsplaner. Når man skal utforme en slik handlingsplan er det viktig å tenke langsiktig og å sette seg langsiktige mål. For å få til dette og for å få tildelt tilstrekkelige midler, må kommunen kunne dokumentere behovet;

«Samferdsel er det vi kaller den ubemidlede avdelingen i kommunesektoren. Dette betyr at vi må tenke langsiktig og sette oss langsiktige mål for å kunne øke de økonomiske rammene våre. Hvordan vi skal få dette til finnes det ingen fasit på. Min holdning til dette er imidlertid at skal vi be om mer penger, så må vi kunne dokumentere behovet først.

Ved å lage gode handlings- og hovedplaner får vi belyst hvilken vegkapital vi forvalter og ikke minst hva vi planlegger når det gjelder utvikling av teknisk infrastruktur i tiden fremover. Askøy kommune sin handlingsplan for kommunale veier beskriver også verdien på vår vegkapital og hva som skal til av vedlikeholdsmidler for å ivareta den vegkapitalen vi besitter».

Å tilegne seg dokumentasjon kan være krevende

Askøy kommune er i år blitt tildelt prisen som Norges beste kommune på veiforvaltning. Denne prisen baserer seg i stor grad på kontroll av hva kommunen forvalter av veier med tilhørende veiobjekter, dokumentasjon, handlingsplaner med mer. Dette er et arbeid som Askøy kommune nå er ferdige med, men det er fortsatt viktig at dataene vedlikeholdes og ajourholdes slik at de alltid har full kontroll på veidekkene sine. Å tilegne seg denne kontrollen kan imidlertid være utfordrende.

Askøy kommune, på lik linje med mange andre kommuner, foretar visuelle befaringer og setter karakterer på veidekkene sine. Dette arbeidet har Askøy gjennomført to ganger siden 2008, og de ser at det er svært tid- og ressurskrevende;

«Analyse av veidekke har i alle år blitt utført manuelt ved at én mann kjører bilen og en annen noterer og setter karakterer på veiens tilstand. Slik kan vi ikke ha det lenger.»

Ny teknologi kan redusere ressursbruken

Askøy kommune har gjort en fordeling av budsjettet fra 2010 til og med 2018 for å synliggjøre hva kommunen bruker på forvaltning, drift og vedlikehold. Diagrammet under viser resultatet av fordelingen:

«Vi bruker altså 76 % av vårt budsjett på drift som ikke gir noen form for verdibevaring. Målet vårt er å snu dette bildet slik at vi bruker mer penger på vedlikehold og mindre på drift. Klarer vi det vil samfunnet oppleve at vi til enhver tid har gode trygge veier med tilhørende veiobjekter. Dette skaper trivsel, økt folkehelse, næringsutvikling mm. Det er  særdeles viktig for oss at man bruker pengene der det er mest behov.»

Dette kan kun gjøres ved å ha et tilstandsstyrt vedlikehold, mener Olsen.

På grunnlag av overnevnte ønsker Askøy å bli enda mer effektive når det gjelder å sikre kontroll i forvaltningen. Olsen forklarer at de til stadighet ser på behovet for å ta i bruk ny teknologi for å spare inn på ressursbruken. Under Kommunevegdagene i Kristiansand fikk de se hvordan man ved hjelp av RoadAI kan få analysert tilstanden på en asfaltert flate med enkle tiltak;

«Etter flere møter med dere kom vi frem til at vi kjører på med et prøveprosjekt hos oss, for deretter å se på kost-nytte og ikke minst om man har oppnådd eller kan oppnå en gevinstrealisering.» Målet er altså å oppnå et tilstandsstyrt vedlikehold, noe datagrunnlaget som samles inn via RoadAI vil kunne bidra til å realisere. På denne måten kan en større andel av kommunens ressurser gå til forvaltning, fremfor drift som mye av ressursene går til i dag.

Vil også bruke RoadAI til å dokumentere forvaltningen til nå

I tillegg til å ha et tilstandsstyrt vedlikehold hvor mesteparten av ressursene brukes til forvaltning, er det også viktig å kunne dokumentere hva man faktisk bruker vedlikeholdsmidlene på. Dette er nok et bruksområde hvor RoadAI kan være et nyttig verktøy for Askøy kommune.  De vil nemlig også bruke løsningen til å dokumentere at de faktisk oppnår de målene som de har satt seg ved å øke rammene på veivedlikehold, i dette tilfellet reasfaltering. Ved å fremlegge god dokumentasjon på etterslepet i vedlikeholdet har kommunen nemlig fått økt bevilgningene til asfaltering med om lag 3 millioner i året. Disse midlene må Askøy kommune nå vise at de har klart å forvalte på en god måte;  «Når vi har forvaltningsansvaret for veinettet er det vår jobb å dokumentere etterslepet og fremvise dette ovenfor politikere og rådmann. Samtidig er det vel så viktig for oss å dokumentere hva vi faktisk har brukt pengene på.

Ved å ta i bruk RoadAl som et prøveprosjekt vil vi nå kunne dokumentere at vi har forvaltet den økte bevilgningen på en god måte.»

Oppsummert vil løsningen kunne brukes gjennom hele vedlikeholdsprosessen, fra å dokumentere tilstand, behov og mangler på et gitt tidspunkt, til dokumentasjon av utført vedlikehold.

Vi takker samferdselssjef Bjørn-Egil Olsen i Askøy kommune for bidraget og ser frem til videre samarbeid!

Les mer om løsningen for videodokumentasjon og tilstandsanalyse av vei og veiobjekter eller ta kontakt med vår rådgiver for en uforpliktende prat om hvordan RoadAI kan bistå deg og din virksomhet:

Per Ola Roald
Per Ola Roald
Rådgiver Datafangst i felt
+47 950 52 596
per-ola.roald@geomatikk-ikt.no