Aurskog-Høland kommune registrerer skilt og dekkeskader med en mobiltelefon

Mobli i frontrute for analyse av vegdekke

Aurskog-Høland kommune skal i gang med registrering av dekketilstand og vegskilt på sine kommunale veger, en total strekning på om lag 200 kilometer. Kommunen har nylig signert kontrakt med oss for bruk av videodokumentasjons- og analyseverktøyet RoadAI for dette oppdraget.

Sømløs datainnsamling med RoadAI

Tradisjonelt blir undersøkelser av vegdekkets tilstand ofte gjort manuelt. I motsetning til tradisjonell vurdering av vegdekkets tilstand, som er tids- og ressurskrevende, er RoadAI et brukervennlig verktøy som gjør det mulig for operatøren å samle inn data ved hjelp av en smarttelefon uten behov for tilstedeværelse av en annen person i kjøretøyet. RoadAI kombinerer sømløs mobildatainnsamling med analyse basert på kunstig intelligens

Aurskog-Høland kommune skal selv kjøre gjennom og gjøre videoopptak av hele vegnettet sitt ved hjelp av RoadAI. En mobiltelefon montert i frontruta på en bil gjør opptak av vegen og leser automatisk av skilt og dekkeskader. Etter kjøring vil videoene lastes opp i RoadAIs webløsning, RoadAI Map, hvor kommunen har tilgang til en visualisering av dataene. Skilt og dekketilstand registreres med kunstig intelligens, og ytterligere vurderinger kan tas av kommunens brukere basert på de medfølgende visuelle dataene. En slik automatisering og maskinanalyse eliminerer menneskelige feil og subjektive vurderinger, og løsningen avdekker flere ulike mangler, inkludert alvorlige og moderate skadetyper.

Datadrevne beslutninger

RoadAI tilbyr kommunen mer nøyaktige data om vegdekkets tilstand og gir et bedre beslutningsgrunnlag. Dette gir blant annet kommunen mulighet til å:

  • Øke effektiviteten i datainnsamlingen
  • Prioritere prosjekter for vedlikehold av vegstrekninger
  • Optimalisere vedlikeholdsbudsjetteringen
  • Redusere kostnader og ressursbruk ved vegdekkeundersøkelser

Registrering til NVDB

Etter opplasting av dataene vil vi i Geomatikk IKT bistå kommunen med å registrere innsamlede skiltplater og dekkeskader inn til Nasjonal vegdatabank (NVDB) via vår egenutviklede løsning braVeg Admin. På denne måten får kommunen som vegeier god oversikt over sin vegkapital, objektenes tilstand og hvor de befinner seg. Ved å samle alle vegdata i en database som NVDB vil kommunen forenkle tilgjengeliggjøring av dataene til entreprenører, publikum og andre interessenter. NVDB gjør det enkelt å holde dataene oppdatert og ikke minst dele dataene via nettbasert vegkart.

Videre skal Aurskog-Høland benytte vår registreringsklient braVeg Reg for oppdatering og ajourhold av dataene i NVDB i etterkant. braVeg Reg er en løsning for innmåling og registrering av vegobjekter på kontor eller i felt. Registreringene sendes direkte fra braVeg Reg inn til NVDB. Løsningen støtter alle objekter som finnes i NVDB og kommunen kan dermed fortløpende fjerne og redigere eksisterende objekter i NVDB eller legge til helt nye objekter.

 

Vi takker Aurskog-Høland kommune for tilliten, og ser frem til samarbeidet i tiden fremover!

Kontaktperson
Eirik Trondsen

Rådgiver Vegforvaltning
+47 952 41 254
Eirik.Trondsen@geomatikk-ikt.no