Eiendomsskatt i 2019: hva kan kommunen gjøre for å kompensere for neste års inntektstap?

Eiendomsskatt i 2019 i lys av statsbudsjettvedtakene

Det har vært mye fokus på eiendomsskatt i forbindelse med statsbudsjettet for 2019. Ikke alle forslag ble vedtatt, men endringene ble betydelige likevel, og vil få stor innvirkning i mange kommuner.

Mange kommuner taper inntekter fra 2020, da det innføres obligatorisk reduksjonsfaktor på minimum 30 % på bolig- og fritidseiendommer. Mange vil dessuten få reduserte eiendomsskatteinntekter som følge av at maksimal skattesats for de samme eiendomsgruppene reduseres fra 7 til 5 promille fra neste år.

Allerede fra i år vil noen kommuner merke regjeringens innstramminger i kommunenes handlingsrom, ved at skattesatsen ved første gangs innføring maksimalt kan settes til 1 promille, og ved at satsen ikke kan økes med mer enn 1 promille pr. skatteår.

Samtidig trer nå lovendringene som fører til at kommunene ikke lenger kan taksere produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner i kraft. For å unngå en brå reduksjon av kommunenes inntekter, ble det gitt en overgangsregel som gir adgang til fortsatt å beskatte produksjonsutstyr- og installasjoner i de tidligere verk og bruk med en gradvis nedtrapping over sju år.

Så hva kan kommunen gjøre selv for å kompensere for neste års inntektstap?

Ha oppdaterte takster!

Nærmer det seg 10 år siden din kommune sist omtakserte, er det lurt å begynne å planlegge ny alminnelig taksering.

Vi har tidligere skrevet om hva som er lurt å tenke på, for kommuner som skal i gang med alminnelig taksering.

Dersom takstgrunnlaget er av nyere dato, vil sannsynligvis også skattegrunnlaget samlet sett bli høyere, og skatteinngangen til kommunen bli størst mulig. Det vil gi politikerne i din kommune større handlingsrom når de skal vedta sine budsjetter og planer.

Økning av skattesats og reduksjon av bunnfradrag er andre aktuelle virkemidler.

Det er imidlertid ikke bare hvert tiende år det er muligheter for å øke skattegrunnlaget. Det lønner seg nemlig å gjøre en jobb med eiendomsskatten hvert eneste år. Det kan være mye å hente på å ha gode rutiner for årlig forvaltning, slik at takstgrunnlaget holdes ajour fra år til år i tiårsperioden. Dette har vi også skrevet om tidligere:

 

Les mer om hvilke tjenester vi kan tilby innen taksering for eiendomsskatt og ta gjerne kontakt med oss i dag for å høre hvordan vi kan hjelpe din kommune!

 

Skrevet av
Rita Karlsen
Avdelingsleder Eiendomstaksering

rita.karlsen@geomatikk-ikt.no
976 73 421