Hvordan komme i gang med NVDB?

For mange trafikkskilt på hvit bakgrunn

Mange kommuner opplever i dag at de har for dårlig oversikt over objekter og tilstand på kommunale veier, og de som står ansvarlige for veiene klarer derfor ikke å argumentere for nødvendige budsjettmidler.

Å samle data om veiobjekter i èn plattform, fortrinnsvis Nasjonal Vegdatabank (NVDB), kan derfor være svært hensiktsmessig. Flere kommuner sliter imidlertid med å komme i gang med NVDB, gjerne på grunn av mangel på kapasitet og tilstrekkelig kompetanse. I denne artikkelen forsøker vi å belyse viktige elementer som det kan være lurt å tenke på ved ønske om innføring av NVDB. Kanskje er ikke terskelen så høy likevel?

Nasjonal vegdatabank er en database og et verktøy for effektiv drift, forvaltning og utvikling av hele det offentlige vegnettet med tilhørende fagdata på en samfunnsnyttig måte. I databasen får kommuner et overblikk over f.eks.: Trafikkmengde, dekketilstand, samt veiobjekter som skilt og rekkverk med mer.  På denne måten kan kommunen skaffe seg en rikelig veidatabank som kan være et nyttig verktøy for planlegging, prosjektering, drift og vedlikehold i tiden fremover.

Hvorfor bruke NVDB?

 • Kommuner har gjerne et behov for å vite hva kommunen eier, objektenes tilstand og hvor de befinner seg, og det har dermed stor verdi å lagre disse dataene på ett sted
 • Ved å benytte NVDB og tilhørende systemer til lagring og oppdatering vil hele det offentlige veinettet være underlagt et felles system for veidata, og de ulike veiforvalterne vil kunne utnytte veidata på en ensartet måte
 • Felles begrepsbruk og mest mulig lik beskrivelse av kvalitet og egenskaper vil også forbedre muligheter til sammenligning mellom kommunene
 • Ved å samle alle veidata i en database vil en forenkle publiseringen til Entreprenører, publikum og flere
 • Enkelt å holde oppdatert og dele via nettbasert vegkart.

Datainnsamling – Avklaringer og aktiviteter for å komme i gang

Bortsett fra enkelte fagdata som allerede ligger tilgjengelig i NVDB, må kommunen selv sørge for at objekter og egenskapsdata blir registrert og lagt inn i databasen ved innføring. Dette vil kunne være et omfattende arbeid, særlig ved førstegangs registrering og innlegging av data, etterfulgt av løpende registrering som blir en del av daglige rutiner. Her følger derfor noen forslag til avklaringer og aktiviteter som kan være nyttige for å gjøre denne prosessen litt mer overkommelig:

 • Hvilke veier eier og drifter kommunen?
 • Er nåværende data i NVDB riktig?
 • Hva er kommunen interessert i å ha oversikt over?
 • Lag en liste over prioriterte objekter som f.eks. vegdekke med tilstand, skiltpunkt m.m.
 • Hvilke datakilder har kommunen i dag?
 • Hva skal kommunen rapportere til KOSTRA?
 • Velg gode og effektive metoder og verktøy for datainnsamling
 • Start datainnsamling, herunder massivregistrering
 • Lag gode rutiner for løpende registrering og ajourhold
Veidatakilder og datainnsamlingsmetoder

Datainnsamlingen kan skje på flere måter fra ulike datakilder. Innledningsvis bør man starte med å kartlegge eksisterende veidata i og rundt kommunen og sikre rutiner for løpende innsamling av disse:

 • Eksisterende veidata i ulike avdelinger i kommunen
  • Planavdelingen med veidata knyttet til planlagte/gjennomførte prosjekter​
  • Vann- og avløpsavdelingen med kummer, sluk, sandfang, stikkrenner etc.​
  • Kart- og oppmålingsavdelingen med relevante FKB-data og kontroll av Vbase​
 • Eksisterende veidata hos entreprenører som utfører veiprosjekter for kommunen
  • Her bør det etableres avtaler og rutiner for levering av sluttdokumentasjon
 • Veidata som skapes i forbindelse med drift og vedlikehold​

I tillegg til innsamling av data fra eksisterende kilder og løpende ajourhold må man ved førstegangs innføring av NVDB også regne med å måtte gjøre et større innsamlings- og registreringsarbeid. Dette vil typisk kunne foregå ved feltmålinger med GPS-posisjonering og såkalt massivregistering av veiobjekter, eksempelvis fra bilder, video, 360-bilder, mobile mapping etc. Selve innhentingen av bilder og video kan kommunen utføre selv, eller velge å sette bort til eksterne aktører.

Oppsummert vil vi anbefale å ikke gape over for mye til å begynne med, prioriter de veiobjekter som din kommune har størst nytte av og velg gode og effektive verktøy og metoder for innsamling, registrering og ajourhold.

Vi er trygge på at dette vil danne et godt faktagrunnlag som dokumenterer tilstanden på ditt kommunale veinett. Ved å drive målrettet arbeid med NVDB, vil kommunen kunne drive tilstandsstyrt vedlikehold og gjøre de rette prioriteringene, slik at pengene utnyttes best mulig og en får mer ut av de tilmålte ressursene.

Ta gjerne kontakt med vår rådgiver for en uforpliktende prat om hvordan vi kan bistå din kommune med å komme i gang med NVDB!

Kontaktperson

Eirik Trondsen
Rådgiver Vegforvaltning
+47 952 41 254
Eirik.Trondsen@geomatikk-ikt.no