Larvik kommune reduserer kostnadene ved å kartlegge vegnettet selv!

Larvik kommune bruker RoadAI til å filme vegnettet_mobiltelefon i frontruta på en bil

I løpet av våren og sommeren har Larvik kommune i år kjørt og filmet over 350 kilometer med en mobiltelefon i frontruta! En helt vanlig smarttelefon er benyttet til videoopptak hvor kunstig intelligens har analysert dekketilstanden og massivregistrert skiltpunkt og skiltplater. Videoene har videre blitt benyttet til å registrere en rekke andre vegobjekter, som fartsdempere, synlige kummer, vegbredde, belysningspunkt, rekkverk, fortau, gangfelt og trafikkøyer. Larvik kommune har dermed dokumentert sitt vegnett og opparbeidet seg et godt grunnlag for fremtidig budsjettering.

Vi har tidligere skrevet en artikkel om oppstarten av prosjektet. 305 km kjøreveg og 60 km gang- og sykkelveg skulle massivregistreres med både tilstandsanalyse av vegdekket og etterregistrering av nye vegobjekter etter forrige registrering i 2016/2017. Oppdraget er nå utført og ble gjennomført med bruk av vårt videodokumentasjons- og analyseverktøy RoadAI.

Tilstandsanalyse av vegdekke og registrering av vegobjekter

Vegdekket som har blitt analysert av RoadAI har automatisk blitt gitt en tilstandsrangering. Videre har alle skiltpunkt og skiltplater blitt automatisk detektert og registrert, mens de øvrige vegobjektene som rekkverk og belysningspunkt ble registrert ut fra videoene i etterkant. Larvik kommune valgte å kjøre vegnettet sitt selv, hvor vi i Geomatikk IKT bisto med import og registrering av skilt, dekkeskader og øvrige vegobjekter til NVDB i etterkant.

Vi har vært i dialog med avdelingsingeniør Christian Astrup og avdelingsleder Christian Trankjær v/vei og trafikk i Larvik kommune som forteller om deres erfaringer med bruk av RoadAI til datainnsamling:

«Vi er godt fornøyde med kartleggingen som har blitt utført i forbindelse med prosjektet. Det har vært lett å bruke RoadAI ute i felt og at det er en enkel og rask synkronisering av dataene som vi får hentet ut fra feltet. App-en er relativt enkel å bruke, og det har vært en overkommelig jobb å utføre kartleggingen selv med den medfølgende mobilen.»

Ajourhold av NVDB

Kommunen benytter Nasjonal Vegdatabank som database for vegdata, og ønsket derfor å få ajourført sine tidligere innlagte NVDB-data. Etter videoopptak og innsamlingen av data, har RoadAI prosessert og analyserer dataene automatisk – vegskilt, sprekker, krakeleringer, ujevnheter og hull i veiene ble gjenkjent. Vi bisto deretter kommunen med registrering av øvrige vegobjekter, etterkontroll, nøyaktighetsforbedring og tilrettelegging av all data til NVDB. Til dette benyttet vi i Geomatikk IKT blant annet vår egenutviklede registreringsklient braVeg Reg med tilhørende lese- og skrive API mot NVDB.

Sterkt grunnlag for fremtidig budsjettering

Målet med prosjektet var å registrere tilstanden på alle kommunale veger, både kjøreveger og gang- og sykkelveger. Hensikten med tilstandsregistreringen er på sikt å få tildelt et budsjett som faktisk tilsvarer dagens behov. Larvik kommune forteller videre at de spesielt tenker på reasfaltering som i over flere år har hatt underdekning. Det er for tidlig å si om målet blir oppnådd i fremtidige budsjetter, men kommunen er tydelig på at de nå stiller med bedre argumentasjon på grunn av kartleggingen med RoadAI.

Var det noe dere likte spesielt godt med RoadAI som dere savnet ved tidligere registreringer, og oppstod det noen utfordringer underveis? 

«Den største utfordringen var anskaffelsen og å vite hva vi trengte av tekniske løsninger for å få utført oppgaven vi hadde sett for oss. Det er en tidkrevende oppgave å registrere i felt da alt må kjøres. Muligheten for at kommunen selv kan stå for kartleggingen har vesentlig redusert kostnadene sett opp mot tidligere registreringer. Dette er åpenbart en viktig faktor i valg av leverandør og tjeneste. Produktet og Geomatikk IKTs medarbeidere har gjort en svært god jobb ved å bistå i innføring, gjennomføring og sluttarbeid.» 

Positivt og nyttig samarbeid

Vi i Geomatikk IKT har opplevd samarbeidet med Larvik kommune som svært positivt gjennom hele prosessen og har erfart stor positivitet til prosjektet og RoadAI:

«Vi er veldig fornøyde med samarbeidet og har fått stor nytte av produkt og resultat. Geomatikk IKT fremstår som et seriøst, fremoverlent og profesjonelt firma med medarbeidere som kjenner produktene de tilbyr, og ikke minst forstår kommunens behov.»

 

Vi takker alle ansatte som har vært involvert fra Larvik kommune for samarbeidet så langt, og ser frem til videre samarbeid i fremtiden!

Eirik Trondsen Rådgiver Vegforvaltning
Eirik Trondsen
Rådgiver Vegforvaltning
+ 47 952 41 254
E-post