RoadAI effektiviserer entreprenørers arbeid med driftskontrakter

Vegarbeid pågår skilt

Alle driftsentreprenører har viktige oppgaver knyttet til god fremkommelighet og trafikksikkerhet på vegene de påtår seg ansvaret for gjennom driftskontrakter fra vegeier. Blant de sentrale oppgavene er vintervedlikehold med brøyting og strøing og sommervedlikehold av vegdekke og øvrig infrastruktur langs vegen. De må holde tilsyn med vegnettet og avdekke og sette i verk tiltak for å holde vegene i god stand. Det betyr blant annet at de skal avdekke hull i vegdekket, skadde skilt, tette stikkrenner og andre uønskede hendelser langs vegnettet. Med driftskontrakter på opptil 500km skjønner man godt at det er viktig med gode rutiner og verktøy for å overvåke vegnettet.

Videodokumentasjons- og analyseverktøyet RoadAI er et effektivt verktøy for dokumentasjon av både tilstand på vegen, hendelser og skader som oppstår i driftsperioden, samt massivregistrering av nye og eksisterende vegobjekter. En jobb som tradisjonelt gjøres manuelt og tar flere uker, kan nå gjøres automatisk på få dager. Sammenlignet med manuell registrering vil videoopptak med mobiltelefon og automatisk bildegjenkjenning være en effektiv metodikk, både tids- og kostnadsmessig.

Ved bruk av en smarttelefon i frontruta på et kjøretøy og kunstig intelligens kan du gjøre videoopptak av vegen, automatisk registrere en stor mengde vegobjekter og analysere tilstanden på vegdekket som er kjørt.

Annoteringsfunksjon for registrering av hendelser og avvik langs vegen

I tillegg til bildegjenkjenning har RoadAI en annoteringsfunksjon som gjør det mulig å «merke» spesielle forhold/skader langs vegen mens du kjører. Denne annoteringsfunksjonen kan være svært nyttig for entreprenører i forbindelse med driftskontrakter. Ved å holde inne en Bluetooth-knapp kan du gi en talekommentar om for eksempel tilstand/skade på rekkverk, busskur, skiltplate etc. Lokasjonen blir koordinatfestet og markert med et symbol i kartet, og kommentaren vil vises i tekstform i nettleseren, ved hjelp av tale til tekst. En trafikksikker og effektiv metode å registrere skader og hendelser på. Annoteringene kan endres og suppleres i nettleseren i etterkant.

 


Etter registrering: Her kan du se og forandre på annotasjoner.

 

Eksempler på typiske hendelser eller skader kan være:

  • Rekkverk som er skadet
  • Skjeve skiltpunkt
  • Slitte skiltplater
  • Leskur som er tagget/skadet
  • Vegmerking som mangler
  • Fartsdemper som er skadet

Slitt fartsdemper – sjåfør bruker annoteringsfunksjonen til å kommentere et objekt under kjøreturen.

 

Dokumentasjon «as is»

Ved overtagelse av en driftskontrakt kan det være hensiktsmessig å dokumentere vegstrekningen «as is» ved oppstart, og helst på en kostnadseffektiv måte. Ved bruk av RoadAI med annoteringer vil entreprenører kunne fremlegge god dokumentasjon med videoopptak, dekketilstand for hele strekningen og koordinatfestede feil og mangler – og alt dette med kun en kjøretur! Dersom det eksempelvis skulle oppstå en garantisak i etterkant, er det lett å finne bilder fra oppstart, og således avklare om skaden har skjedd før eller etter overtagelse av driftskontrakten.

 

Les mer om RoadAI for videodokumentasjon og tilstandsanalyse av veg og ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat om hvordan RoadAI kan nyttiggjøres i din virksomhet.

Per Ola Roald
Per Ola Roald
Rådgiver Vegforvaltning
+47 950 52 596
E-post