SVV Lillehammer registrerer helsetilstanden på vegdekket ved hjelp av AI

Mobil med road AI

Etter en vinter med mye mildvær og nedbør, har det oppstått mange dekkeskader langs vegnettet i Gudbrandsdalen og Østerdalen. Omfanget må kartlegges for å kunne planlegge og sette inn nødvendige tiltak og utbedringer der det trengs mest. En slik kartlegging har tradisjonelt vært utført manuelt, noe som er svært ressurskrevende, og kan også potensielt være risikofylt langs høytrafikkerte riksveger.

Statens vegvesens divisjon Drift og vedlikehold på Lillehammer har i forbindelse med et pilotprosjekt anskaffet Geomatikk IKTs løsning for videodokumentasjon og tilstandsanalyse av vei og veiobjekter, RoadAI. Løsningen er i dette tilfellet brukt for å analysere dekketilstanden på en veistrekning på 1000 km som en test av løsningen.

Ved hjelp av en mobiltelefon i frontruta på et kjøretøy tilbyr videodokumentasjonsløsningen RoadAI en effektiv måte å samle, administrere og dele visuelle veidata på. RoadAI er en skybasert løsning utviklet for å muliggjøre enkel, sikker og rask produksjon av visuelt materiale og arbeidsnotater.

Tidsbesparende registrering av dekkeskader ved hjelp av algoritmer

I tillegg til god støtte for daglig drift av veinettet, benyttes løsningens kunstige intelligens til å automatisk detektere tilstand på hele vegnettet for en mer effektiv prioritering og budsjettering av nødvendige langsiktige vedlikeholdsbehov.

Petter Storødegård, ansatt ved divisjonen Drift og vedlikehold i SVV på Lillehammer, forteller følgende:

«Ved hjelp av videoanalyseverktøyet RoadAI kunne vi enkelt filme vegnettet vårt, og registrere skadene uten å måtte stoppe for å gjøre manuelle inspeksjoner. Dette var veldig effektivt og tidsbesparende, og vi kunne raskt danne oss en oversikt over skadeomfanget etter vinteren.»

Videre forteller Storødegård at det i tillegg er foretatt manuelle inspeksjoner på en del av strekningene, dette for sammenligning med resultatene fra RoadAI:

«Vi ser at funnene er imponerende like, noe som forteller oss om at algoritmene i RoadAI er gode.»

Storødegård understreker at kartleggingen av dekketilstanden med RoadAI gir SVV et godt grunnlag for å lokalisere strekningene med størst skadeomfang, og kan derfor være et nyttig hjelpemiddel i planlegging av vedlikeholdstiltak.

Flere bruksområder innen vegforvaltningen

På spørsmål om RoadAI kan tenkes brukt på andre områder enn dekketilstand er Storødegård sikker i sin sak;

«Ja, absolutt! Eksempelvis registrering av vegmerking, rekkverk, skilt, sideterreng, og i forbindelse med vinterdrift. Ved kontinuerlig tilstandsregistrering av våre objekter, kan vi skaffe oss et godt oversiktsbilde over helsetilstanden på vegnettet vårt. Statens vegvesen har også i tidligere piloter testet ut verktøyet, blant annet i forbindelse med vinterdrift (kvalitet på snøbrøyting, kjøreforhold etc).»

I tillegg til tilstandsanalyse av vegdekke, med automatisk detektering av hull, sprekker og krakeleringer, tilbyr RoadAI også automatisk gjenkjenning av vegskilt, samt dokumentasjon av øvrige vegobjekter. Storødegård utdyper:

«Vi ser at RoadAI har flere bruksområder, avhengig av hvilken algoritme man velger å bruke. Derfor er dette et veldig interessant verktøy for oss i divisjonen Drift og vedlikehold. Som god vegeier skal vi forvalte våre anlegg og verdier på en best mulig måte, og bruk av ny teknologi som dette vil være en viktig bidragsyter til dette.»

Les mer om RoadAI for videodokumentasjon og tilstandsanalyse av vei og ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat om hvordan RoadAI kan nyttiggjøres i din virksomhet.

Per Ola Roald

Per Ola Roald
Rådgiver Vegforvaltning
+47 950 52 596
per-ola.roald@geomatikk-ikt.no