Analyser og tilrettelegging

Matrikkel, inntektspotensiale og kvalitetssikring

Matrikkelanalyser

En matrikkelanalyse utføres gjerne i forkant av et takseringsprosjekt for å kartlegge kvaliteten på matrikkelen, med fokus på bygningsdelen. Resultatet kan brukes til å vurdere arbeidsomfang på besiktigelse og matrikkelføring, samt å avdekke på hvilke områder en kommune bør kvalitetsheve matrikkelen.

Matrikkelanalyser kan brukes til å beregne hvor mye innføring av eiendomsskatt eller omtaksering kan gi i inntekt for en kommune, og som grunnlag til å beslutte eventuell bruk av formuesgrunnlag som metode for taksering av boligeiendommer.

Vi kan også utføre ulike analyser i kommunens fagsystem for eiendomsskatt, eiendomskartet og matrikkelen, som benyttes av sakkyndig nemnd i deres arbeid med å kvalitetssikre takstene og sikre likebehandling.

Ruteplanlegging og teknisk tilrettelegging

Vi kan bistå med konfigurering og klargjøring av kommunens fagsystem for forvaltning av eiendomsskatt. Vi har inngående kjennskap til hele databasestrukturen i KOMTEK, det mest benyttede forvaltningsprogrammet for kommuner med eiendomsskatt.

Vi kan også bistå med å tilrettelegge før oppstart av besiktigelse, med for eksempel ruteplanlegging for besiktigelse. Da legger vi opp en fornuftig ruteinndeling, presenterer arbeidsrutene i kart, og implementerer rutene som arbeidslister i kommunens eiendomsskatteprogram.

Analyser av omsetningsdata og forslag til sjablonger, takseringsretningslinjer og soneinndeling

Ved å benytte omsetningsdata og foreta analyser av markedsverdier og variasjoner av disse, kan vi foreslå sjablongverdier og soneinndelinger for sakkyndig nemnd. Vi har lang erfaring i å utarbeide takseringsretningslinjer som bidrar til likebehandling, det viktigste prinsippet når man jobber med eiendomsskatt.

Informasjon til innbyggere

Vi har lang erfaring i utarbeidelse og distribusjon av informasjon til innbyggere og hjemmelshavere, politikere, media og andre aktuelle eller involverte parter i ulike kommuner. All informasjon blir spesielt utarbeidet og tilpasset den enkelte kommune.

 

Kontakt avdelingsleder Rita Karlsen her.